นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม เป็นประธานเปิดการอบรมในหัวข้อ เรื่อง “วัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนนาจิกพิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย โดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม เป็นประธานเปิดการอบรมในหัวข้อ เรื่อง “วัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร”มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธีป้องกันและได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี


ข้ามไปยังทูลบาร์