กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางบังอร อุทธจันทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพรวิมล เถาว์โท

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ

นางสง่า วงศ์จันทา

ครู (คศ.2)

( นางสาวมยุรี พระสุรัตน์ )

ผู้ดูแลเด็ก

นางดวงพร คงไชย

ครู (คศ.2)

นางบานเย็น พงษ์พันธ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางมลิวัลย์ โสภามี

ครู (คศ.1)

ข้ามไปยังทูลบาร์