กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวปราณี ภักดียุทธ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.089-9466827

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพรวิมล เถาว์โท

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ

โทร.091-0153514

นางสง่า วงศ์จันทา

ครู (คศ.2)

โทร.089-8490061

( นางสาวมยุรี พระสุรัตน์ )

ผู้ดูแลเด็ก

โทร.080-7364705

นางดวงพร คงไชย

ครู (คศ.2)

โทร.085-3050136

นางสาวดวงจันทร์ คูณสี

ผู้ดูแลเด็ก

โทร.082-9608871

นางมลิวัลย์ โสภามี

ครู (คศ.1)

โทร.089-5792709

ข้ามไปยังทูลบาร์