กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นางสาววารี สุวะไกร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.093-2136556

นางสาววารี สุวะไกร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทร.093-2136556

ข้ามไปยังทูลบาร์