ทำบุญเลี้ยงพระองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมาชิกสภา    หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และ ชาวบ้าน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยข้ามไปยังทูลบาร์