ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ ตอบแบบวัดการรับรู้เพื่อประเมินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่

ข้ามไปยังทูลบาร์