ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน มกราคม 2563 การจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น กิจกรรมกายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน


ข้ามไปยังทูลบาร์