ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ชมรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ ตำบลดอนเมย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 การจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น กิจกรรมกายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย


ข้ามไปยังทูลบาร์