ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 บริเวณแยกบ้านนายสมปอง จารุภาค ถึงบ้านนายสมบูรณ์ เจริญวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 บริเวณแยกบ้านนายสมปอง จารุภาค ถึงบ้านนายสมบูรณ์ เจริญวัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 213,-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/05/3.-จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสีย-บ้านดอนเมย-หมู่ที่-1-บ้านายสมปอง-ถึงบ้านนายสมบูรณ์.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์