จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ ,ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ ,ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ข้ามไปยังทูลบาร์