จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายสำราญ วงจันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตำบลดอนเมยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

 

ข้ามไปยังทูลบาร์