งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบาลดอนเมย ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2564- 30 มิถุนายน 2564

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบาลดอนเมย

ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2564- 30 มิถุนายน 2564


ข้ามไปยังทูลบาร์