งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ดอนเมย ออกบริการรับชำระภาษีป้าย ,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เคลื่อนที่ วันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปี 2565

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ดอนเมย ออกบริการรับชำระภาษีป้าย ,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เคลื่อนที่ วันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปี 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์