งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ออกบริการประชาชนนอกสถานที่ ส่งแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.6 และ ภ.ด.ส.7 ) ประจำปี 2565

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ออกบริการประชาชนนอกสถานที่ ส่งแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.6 และ ภ.ด.ส.7 ) ประจำปี 2565

 ประจำปี 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์