งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ออกบริการจัดเก็บภาษีป้ายนอกสถานที่ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และในคำแนะนำเกี่ยวกับการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีภาษี2564

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ออกบริการจัดเก็บภาษีป้ายนอกสถานที่ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และในคำแนะนำเกี่ยวกับการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีภาษี2564


ข้ามไปยังทูลบาร์