คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติปฏิบัติราชการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติปฏิบัติราชการ


คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติปฏิบั_compressed

ข้ามไปยังทูลบาร์