คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ที่ 248 / 2562

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2019/10/แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ-องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์