คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ที่ 349 / 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2019/10/แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ-องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์