คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ที่ 349 / 2562

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2019/10/แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การให้บริการประชาชน-ณ-จุดประชาสัมพันธ์.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์