คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ 2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ที่ 350 / 2562

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2019/10/แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์