คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ที่ 253 / 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและคณะทางานการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2019/10/แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง-องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์