คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ที่ 253 / 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและคณะทางานการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 2563


แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์