คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว

คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

ที่ 5/2563

เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/03/ห้ามขาย-uvc.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์