ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการอินเตอร์เน็ตตำบลดอนเมย  ประจำปีงบประมาณ 2565 ( รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ) 

ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการอินเตอร์เน็ตตำบลดอนเมย  ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
( รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 )

ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2565

รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์