## ขอประชาสัมพันธ์ ## แผนปฏิบัติการรณรงค์ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี

## ขอประชาสัมพันธ์  ##
 แผนปฏิบัติการรณรงค์ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จะดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
ข้ามไปยังทูลบาร์