ของแจ้งสถานการณ์น้ำและไม่สามารถส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรังฤดูกาลเพาะพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564

ของแจ้งสถานการณ์น้ำและไม่สามารถส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรังฤดูกาลเพาะพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564

เนื่องด้วยโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในฤดูฝน ประจำปี 2563 พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในความรับผิดชอบมีปริมาณเก็บกักน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมามากไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าวนาปรัง ประจำปี 2563/2564


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/11/สถานการณ์น้ำ.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์