ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และได้ขยายเวลาการชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายน 2564

ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ด้วยปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ยังคง แพร่ระบาดอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2563 ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ.2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับระยะเวลาการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2564 และได้ขยายเวลาการชำภาษีภายในเดือนมิถุนายน 2564


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/02/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-2564.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์