กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดย ระบบ ZOOM และตอบปัญหาข้อซักถาม โดย วิทยากร สนง.กกต.จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดย ระบบ ZOOM และตอบปัญหาข้อซักถาม โดย วิทยากร สนง.กกต.จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์