การเผาฟางเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เขม่าควัน เถ้า ฝุ่นละออง ที่เกิดจากการเผาไหม้สามารถแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญ และบดบังทัศนะวิสัยจนอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้

เกษตรกรไทยร่วมใจไม่เผาฟาง

 

 

 

การเผาฟางเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เขม่าควัน เถ้า ฝุ่นละออง ที่เกิดจากการเผาไหม้สามารถแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญ และบดบังทัศนะวิสัยจนอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนน        หรือเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้

 

สาเหตุของการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในนาข้าวที่สำคัญได้แก่เกษตรกรขาดการใช้เครื่องจักรกลในการไถกลบตอซังฟางข้าวที่มีประสิทธิ และเกษตรกรต้องการเร่งรัดการใช้พื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่องการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาการใช้เทคโนโลยีการเกษตร และเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสามารถทำการไถกลบตอซังฟางข้าวอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องทำการเผาการไถพลิกอย่างสมบูรณ์ยังก่อให้เกิดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของดินโดยการฟื้นฟูโครงสร้างดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกมีปริมาณของเนื้อดิน อินทรีย์วัตถุ น้ำ และอากาศในสัดส่วนที่พอเหมาะ นอกจากนี้ การตากดินที่ไถพลิกสมบูรณ์แล้ว ยังทำให้ความร้อนจากแสงแดดเข้าทำลายโรค แมลง และวัชพืช ที่สะสมอยู่ในดิน จึงเป็นการลดปริมาณ การใช้สารเคมีในการกำจัดโรคแมลงและวัชพืชอีกทางหนึ่ง

ผลกระทบที่จะเกิดจากการเผาฟาง

  • ทำให้พื้นที่เพาะปลูกเสื่อมโทรมเผาผลาญอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน

  • ทำลายโครงสร้างดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชลงอย่างต่อเนื่องทุกปี

  • ก่อให้เกิดเขม่าควัน เถ้า ฝุ่นละออง ก๊าซพิษ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  • ส่งผลให้เกิดการเสียสมดุลธรรมชาติ อากาศร้อนขึ้น

  • สามารถใช้เป็นข้อบังคับในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศได้

ผลดีที่เกษตรกรจะได้รับหากมีการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้างดินให้สมบูรณ์ เพิ่มอินทรีย์วัตถุ ร่วมกับวิธีการทางชีวภาพช่วยเร่งการย่อยสลายฟางข้าวให้เร็วขึ้น จะทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน และลดความเสี่ยงในการผลิตได้

ข้ามไปยังทูลบาร์