การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นประธาน ึคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและหัวหน้าส่วนราชการตำบลดอนเมย บุคคลภายนอกได้แก่ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคมเป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็น
1.รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565
2.พิจารณาให้ความเห็นชองร่าวแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2568 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22
3.พิจารณาให้ความเห็นชองร่าวแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2568 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22/1
เนื่องจากแผนเดิมต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการปัจจุบัน เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที่


ข้ามไปยังทูลบาร์