** กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ** 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในการให้บริการของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดอนเมย
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัดโรค การสุขาภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานพักฟื้น งานเวชกรรมสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5  งาน  คือ

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานรักษาความสะอาด
– งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
– งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานอนามัยชุมชน
– งานส่งเสริมและเผยแพร่
– งานป้องกันยาเสพติด

 งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานสุขาภิบาลทั่วไป
– งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
– งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

 งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบ
– การแจ้งเก็บขยะมูลฝอยหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
– การให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล

 งานบริการสาธารณสุข
– งานเผยแพร่และฝึกอบรม
– งานส่งเสริมสุขภาพ
– งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
– งานสัตวแพทย์
– งานบริการ
– งานการเงินและบัญชี

ข้ามไปยังทูลบาร์