เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่่ดูการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ตามโครงการงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางบ้านหนองปลิงไปทางบ้านหนองนาเทิง ประจำปีงบประมาณ 2564

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่่ดูการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ตามโครงการงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางบ้านหนองปลิงไปทางบ้านหนองนาเทิง ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์