กองคลัง

นางราวัลย์ ภักดียุทธ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพัชรา บุญลา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

( ว่าง )

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางเยาวมาลย์ กาฬจันทร์

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

( ว่าง )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปภัชญา ถามะพันธ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวดวงใจ พันธ์เจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววัชรี โอภาษ

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานการเงินและบัญชี)

นางสาวจินตนา มลสิน

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้)

ข้ามไปยังทูลบาร์