กองคลัง

นางราวัลย์ ภักดียุทธ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 088-5946815

นางเจนจิรา ถีระพันธ์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

โทร. 065-4106923,0840399599

( ว่าง )

เจ้าพนักงานพัสดุ

โทร.

-

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร.....

( ว่าง )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร.

นางสาวปภัชญา ถามะพันธ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

โทร. 094-3962619

นางสาวดวงใจ พันธ์เจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร. 084-4711829,087-9848335

นางสาววัชรี โอภาษ

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานการเงินและบัญชี)

โทร. 083-0150311

นางสาวจินตนา มลสิน

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้)

โทร. 086-8781407

ข้ามไปยังทูลบาร์