กองคลัง ( งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย )ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย(ร้านใหม่,ป้ายใหม่)หมู่ที่ 1-5 เพื่อจัดทำ ภ.ด.ส.1,3 พร้อมประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566

กองคลัง ( งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย )ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย(ร้านใหม่,ป้ายใหม่)หมู่ที่ 1-5 เพื่อจัดทำ ภ.ด.ส.1,3 พร้อมประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์